شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

مشتریان

پروژه های این بخش توسط”Lyophilization Systems India” تولید می شوند.

پروژه های این بخش با همکاری همکار اروپایی ما ProExSolution صورت گرفته است.

شرکت J.P Machine Tools تولید کننده دستگاه های مربوط به این بخش می باشد

تجهیزات مربوط به پروژه های این بخش توسط شرکت S.B.Panchal تولید می شود.

تجهیزات مربوط به این بخش توسط شرکت BioZeen Company تولید می شود.