شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

دستگاه پروسسینگ دارو وغذا

تجهیزات مربوط به پروژه های این بخش توسط شرکت S.B.Panchal تولید می شود.