شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

سیستم های پروسسینگ زیستی

تجهیزات مربوط به این بخش توسط شرکت BioZeen Company تولید می شود.