شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

چشم انداز پایاژن

چشم انداز (Vision)

چشم انداز

 کمک به توسعه و بهبود صنایع حوزه بیوتکنولوژی، دارویی و غذایی از طریق تأمین منابع مناسب دانش فنی، تجهیزات و آموزش برای شرکت های فعال در این حوزه
تبدیل شدن به اولین انتخاب شرکت های داروسازی برای همراهی در مسیر توسعه برای ارائه راه حل های نوآورانه

هدف

”پیدا کردن بهترین، سریع ترین و  مناسب ترین راه حل برای تأمین نیازهای دانش فنی، تجهیزات و آموزش“

ماموریت

همکاری در برطرف نمودن چالش ها و موانع تولید کنندگان در راستای ایجاد داروهای با کیفیت

ارزشهای اصلی

ما متعهد هستیم به:

    • صداقت ، امانت داری و شفافیت
    • داشتنن درک متقابل (اجنتاب از تضاد منافع)
    • همکاری

چشم انداز پایاژن