شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

خدمات مشاوره

قوانین نظارتی حاکم بر شرکت های علوم زیستی، تغییر دائمی نیازهای این شرکت ها و همچنین لزوم بروز رسانی تکنولوژی ها و روش های موجود، ضرورت بهره گیری از مشاوره های افراد خبره در این حوزه را بیش از پیش برجسته می سازد. شرکت زیست فناوری پایاژن با بهره گیری از شبکه افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف فعالیت خود قادر است به شرکت های فعال در حوزه های دارویی، بیوتکنولوژی، غذایی و مکمل می باشد. این خدمات شامل: مشاوره در زمینه تأمین تجهیزات پروسسینگ دارویی و غذایی، توسعه فرموالسیون، تکنولوژی می باشد. تضمین کیفیت و کنترل کیفیت، تطابق با استانداردهای بین المللی و همچنین خدمات مربوط به انتقال مشاوران ما در تمام مسیر یک پروژه تز شکل گیری ایده تا بهره برداری از آن با شما خواهند بود.