چشم انداز پایاژن

کمک به توسعه و بهبود صنایع حوزه بیوتکنولوژی، دارویی و غذایی از طریق تأمین منابع مناسب دانش فنی، تجهیزات و آموزش برای شرکت های فعال در این حوزه و تبدیل شدن به اولین انتخاب شرکت های داروسازی برای همراهی در مسیر توسعه برای ارائه راه حل های نوآورانه

هدف
”پیدا کردن بهترین، سریع ترین و مناسب ترین راه حل برای تأمین نیازهای دانش فنی، تجهیزات و آموزش“

ماموریت
همکاری در برطرف نمودن چالش ها و موانع تولید کنندگان در راستای ایجاد داروهای با کیفیت

ارزشهای اصلی
ما متعهد هستیم به:

• صداقت ، امانت داری و شفافیت
• داشتنن درک متقابل (اجنتاب از تضاد منافع)
• همکاری

چشم انداز پایاژن
با ما تماس بگیرید